12, జనవరి 2021, మంగళవారం

కాకతాళీయం - విశ్వప్రణాళిక...

  🌸 ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని ఇవాళ కలవాలని అనుకోని ఆ వ్యక్తి కోసం మనం బయలుదేరాం కాని అనుకోకుండా ఆయనే దారిలో ఎదురైతే దానిని కాకతాళీయం లేదా యాదృచ్చికం అనుకుంటాం కానీ అక్కడ తెలిపతి నడిచింది అంటారు విషయం తెలిసినవారు.. అంటే ఇద్దరు ఒకే సమయంలో ఒకే విషయాన్ని అనుకోని లేదా అదే విషయాన్ని మానసికంగా ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు అనేది వాస్తవం...  అది కొంతవరకు భౌతికం... కానీ విశ్వప్రణాళిక ప్రకారం జీవిత గమ్యంలో వారు ఆ సమయానికి అక్కడే కలుసుకోవాలి అని రాసుకున్నారు కాబట్టే కలిశారు అనేది విశ్వప్రణాళిక... ఇక్కడ మనం గమనించ వలసిన విషయాలు  ఒకరినోకరు కలవాలి అనుకోవడం మోదటిది... కలవడం రెండివది... ఏ చోట అయితే కలిసారో అది మూడవది... ఈ మూడు మొదట నిర్నయి0చబడలేదు భౌతికంగా కానీ జరిగింది...


   🌸  విశ్వప్రణాళిక గురించి మనకు అవగాహనకు ముందు మనం కార్యకారణ సంబంధం గురించి తెలుసుకుంటే విశ్వప్రణాళిక అర్ధమౌతుంది.. విశ్వం యొక్క ప్రణాళికలు అనంతంగా ఉంటాయి మనం అందులో భాగం అని తెలుసుకునే వరకు విశ్వం వేరుగా ఉంది నేను అందులో ఇమడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను... అదే మనం విశ్వంలో భాగం అని అర్ధమైన మరుక్షణం మన జ్ఞానం, గమ్యం, ఆలోచన ఒకథాటిమీదకు వచ్చేస్తాయి.. ఇక్కడ మన ఆత్మ చేసిన ప్రయాణం తెలుసుకునే కొద్దీ కార్యకారణ సంబంధం అర్ధమవుతు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రయాణాన్ని తేలిక చేస్తూ వెళుతుంది... అంటే కార్యం ఇప్పుడు జరుగుతుంది కానీ కారణం ఆత్మ ప్రయాణంలో ఎక్కడో అంకురార్పణ జరిగి ఉండవచ్చు... దానికి ఇప్పుడు జీవం ఇచ్చేస్తితికి మనం వచ్చాం అనేది సత్యం...


   🌸 మన ఆత్మ ప్రయాణంలో ఎన్ని జన్మలు గడిచాయి లేదా మనం ఏమి చేసాము, ఏమి చెయ్యాలి అనుకున్నామో అవే జన్మకారణాలు... అవే ఎప్పుడు మనల్ని ఎదుగుదల వైపు నడిపిస్తూ ఉంటాయి... అంటే ఏఏ జీవిత అనుభవాలను ఎంచుకుని వస్తామో వాటి సంభావాలను ముందే నిర్ణయించుకొని...వస్తాము.

మనం ఎవరెవరితో భౌతిక అనుభవాలు పంచుకోవాలో వారితో కలిసే .. జన్మ ప్రణాళికలో అన్నీ చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది... ఇదంతా మన ఎంపీకే... మన ఎంపిక సుదీర్ఘంగా ఉండటానికి కారణం  దైవాన్ని దర్శించాలి అని వెళుతూ దారిలో ఉన్న బిచ్చగానికి ధర్మం చేయటం కూడా కారణమౌతుంది.. అందుకే మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్లాటమే.. కానీ మనలో ఉన్న బావాలు, భావనలు, బావావేశాలు కూడా ఎక్కువ కారణం అవుతాయి.. ప్రేమగా ఉన్నప్పుడు చెప్పే మాట పువ్వు అయితే... కోపంలో చెప్పే మాట రాయిలా తగులుతుంది.. అదే బాధతో చెప్పే మాట(కొలమానానికి) అందలేదు...ఇవన్నీ మన తోటివారిని ప్రభావితం చేస్తు ఇంకో ప్రయాణానికి పునాది వేస్తుంది దీనికొఱకు ఇంకో ప్రణాళిక... ఇలా ఓ చెక్రంల ఏర్పడి మనల్ని అందులోకి లాగేస్తుంది... అది మనకు విసుగు వచ్చేవరకు... ఇవన్నీ తీరటం అనేది చెక్రం లో ఉన్నంత వరకు కుదరదు... చెక్రం దాటడానికి కావలసిన శక్తి పెంచుకుంటూనే వెళితే సాధ్యం.. దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దారులు మాత్రం సాధన, స్వాధ్యాయా, సజ్జనసాగత్యలు.. ఇవే అమితమైన శక్తిని అందిస్తాయి.. మనం ఆత్మ అని తెలుసుకునే వరకు అంతర్గత చెక్రంలో..

తెలుసుకున్న తర్వాత విశ్వంలో... లేదా విశ్వప్రణాళికలో... విశ్వప్రణాళికలో కాకతాళీయం లేదా యాదృచ్చికంగా అనేవి ఉండవు వుండేది ప్రణాళికే.. ఏది జరిగిన అది ప్రణాళికా బద్ధంగానే...అది మన ఎంపిక ద్వారానే...


ఇప్పటికి ఇంతవరకు...


Thank you...🌸🌸🌸

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి